Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Điểm khác nhau giữa báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ

Đó giờ làm trong lĩnh vực kế toán chắc hẳn bạn đã từng nghe nhắc đến cụm từ báo cáo tài chính hợp nhất. Câu hỏi đặt ra: báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và so sánh sự khác nhau giữa báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ nhé.

Câu hỏi: Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Báo cáo tài chính hợp nhất được hiểu đơn giản chính là báo cáo tài chính của một tập đoàn. Mẫu báo cáo này sẽ được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp dựa trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con.

Công ty mẹ: Doanh nghiệp có một hay nhiều công ty con

Công ty con: Doanh nghiệp, kể cả đơn vị không có tư cách pháp nhân như các đơn vị hợp danh và được kiểm soát bởi công ty mẹ

Tập đoàn: Bao gồm cả công ty mẹ và công ty con

Câu hỏi báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Ảnh minh hoạ.

Mục đích lập báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Việc báo cáo tài chính hợp nhất nhầm mục đích tổng hợp và trình bày một cách tổng quang nhất và toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn của chủ sở hữu tại một thời điểm kết thúc năm tài chính đó.  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính của tập đoàn hay của một công ty độc lập.

Ngoài ra còn cung cấp các thông tin kinh tế tài chính cho việc đánh giá tình hình kinh doanh. Tổng công ty trong năm tài chính đã qua và dự đoán trong năm sắp tới của một công ty. Là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về mặt quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh lên kế hoạch đầu tư trong tương lại gần.

Đối tượng cần phải lập báo cáo tài chính hợp nhất

Các đối tượng cần phải lập báo cáo tài chính hợp nhất gồm có 2 loại chính

Tất cả các công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết của công ty con có thể là sở hữu trực tiếp hoặc là sở hữu gián tiếp thông qua công ty con khác.

Tất cả các tổng công ty nhà nước thành lập được hoạt động theo mô hình có công ty con phải lập, nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của Luật kế toán theo pháp luật.

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính hợp nhất

Để lập một báo cáo tài chính hợp nhất chúng ta cần thực hiện tuần tự qua các bước sau:

Bước 1: Thu thập các báo cáo tài chính riêng và thực hiện điều chính nếu cần thiết. Cộng hợp các chỉ tiêu tương ứng.

Bước 2: Tiếp theo bạn thực hiện các bút toán điều chỉnh hợp nhất. Lưu ý sẽ gồm có 5 loại chính như sau:

  • Loại 1: Điều chỉnh chênh lệch giữa FV & GTGS trong tài sản thuần của công ty con
  • Loại 2: Loại trừ toàn bộ giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong tuần công ty con & và ghi nhận lợi thế thương mại & NCI tại thời điểm hợp nhất.
  • Loại 3: Phân bổ lợi thế thương mại
  • Loại 4: Loại trừ toàn bộ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn
  • Loại 5: Xác định giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát (NCI) tại thời điểm cuối kỳ

Bước 3: Lập bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh và bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất của công ty

Bước 4: Tiến hành lập báo cáo tài chính

Lưu ý: Để lập một bảng báo cáo tài chính hợp nhất chính xác và đầy đủ nhất bạn cần thực hiền lần lượt đầy đủ tất cả 4 bước trên nhé.

Sự khác biệt giữa báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ

Nhưng chúng ta đã biết báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn. Còn đối với báo cáo tài chình riêng lẻ thì sao? Báo cáo tài chính riêng lẻ là những báo cáo tổng hợp nhất phản ánh tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

Mục đích báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Ảnh minh hoạ.

Điểm giống nhau

Cả 2 loại báo cáo này đều có cùng 1 mục đích là tổng hợp và trình bày một cách tổng quát tình hình, kết quả hoạt động năm tài chính của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập.

Điểm khác nhau

Điểm khác nhau lớn nhất giữa hai loại báo cáo này là nằm ở một số chỉ số mà chỉ có ở báo cáo tài chính hợp nhất đó là: lợi thế thương mại ở phần tài sản hay lợi ích của cổ đông thiểu số ở phần nguồn vốn. Các chỉ số này là kết quả của quá trình hợp nhất của các công ty con. Cùng xem chi tiết qua 2 bảng phân tích dưới đây nhé.

Bảng cân đối kế toán riêng lẻ

Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền
A. TS ngắn hạn A. Nợ phải trả
B. TS dài hạn– Đầu tư vào công ty con B. Vốn chủ sở hữu
Tổng  Tài sản Tổng nguồn vốn


Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền
A. TS ngắn hạn A. Nợ phải trả
B. TS dài hạn–  Đầu tư vào công ty con (1)

V. Lợi thế thương mại(3)

B. Vốn chủ sở hữu
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số(2)
Tổng  Tài sản Tổng nguồn vốn

 

Trên bảng cân đối kế toán riêng không thấy có chỉ tiêu “Lợi thế thương mại” trong khi đó trên bảng cân đối kế toán hợp nhất xuất hiện chỉ tiêu “Lợi thế thương mại”. Vậy “Lợi thế thương mại” được nói đến ở đây là gì? Chính là sự chênh lệch của giá trị phí hợp nhất so với phần sở hữu của bên mua trong giá trị của tài sản khi hợp lý thuần, các khoản nợ tiềm tàng đã ghi nhận theo quy định và nợ phải trả có thể xác định được.

Trên đây là thông tin chi tiết về báo cáo tài chính hợp nhất là gì cùng với điểm khác nhau giữa báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn và biết cách lập một bảng báo cáo tài chính chính xác nhất.