Có phải bạn muốn biết cổ đông hiện hữu là gì?

Khi tìm hiểu về cổ đông, các khái niệm cổ động sáng lập, cổ đông ưu đãi, cổ đông đặc biệt có lẽ đã quá quen thuộc với bạn. Bởi đây là những loại cổ đông được xác định trong một công ty cổ phần, tùy vào từng nhu cầu, mục đích và cổ phần đóng góp vào công ty. Bạn sẽ được nắm giữ loại cổ đông phù hợp.

Vậy còn cổ đông hiện hữu là gì? Có thể hiểu nôm ra rằng, cổ đông hiện hữu là tất cả các cổ đông đang có mặt tron danh sách cổ đông của công ty. Không phân biệt đó là loại cổ đông gì, chỉ cần bạn cũng là một trong những cổ đông có cổ phần thì đều được xem là cổ đông hiện hữu.

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là gì?

Để tăng vốn điều lệ cho công ty, rất nhiều cổ đông đã thực hiện biện pháp chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Vậy chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là gì?

Căn cứ vào điều 122 Luật doanh nghiệp 2014 có thể hiểu rằng, chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.

Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:  Chào bán cho các cổ đông hiện hữu; chào bán ra công chúng; chào bán cổ phần riêng lẻ. Trong đó, chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đang được rất nhiều người áp dụng.

Vậy còn cổ đông hiện hữu là gì? Có thể hiểu nôm ra rằng, cổ đông hiện hữu là tất cả các cổ đông đang có mặt tron danh sách cổ đông của công ty. Không phân biệt đó là loại cổ đông gì, chỉ cần bạn cũng là một trong những cổ đông có cổ phần thì đều được xem là cổ đông hiện hữu.

Các bước thực hiện trong chào bán cổ phẩn cho cổ đông hiện hữu là gì?

Khi chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, rất nhiều người băn khoăn không biết nên chuẩn bị những gì, tiến hành theo quy trình thủ tục nào. Vậy các bước thực hiện trong chào bán cổ phẩn cho cổ đông hiện hữu là gì?

  • Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;
  • Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập,
  • Địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua;
  • Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

theo nhipsongvietnam.com tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: