Nhóm cổ đông là gì?

Để biết được nhóm cổ đông là gì, trước hết chúng ta cần tìm hiểu thế nào là cổ đông. Cổ đông là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp của một công ty cổ phần.

Chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu này gọi là cổ phiếu. Về bản chất, cổ đông là thực thể đồng sở hữu công ty cổ phần chứ không phải là chủ nợ của công ty đó do vậy quyền lợi và nghĩa vụ của họ gắn liền với kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trong một tập đoàn, doanh nghiệp, nhiều cổ đông hợp tác với nhau để đầu tư được gọi là nhóm cổ đông.

Quyền lợi của nhóm cổ đông là gì bạn có biết?

Quyền lợi của nhóm cổ đông là gì? Nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty có các quyền sau đây:

–  Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiêm soát (nếu có)

–  Xem xét và trích lục số biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;

– Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp: Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế; các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

–  Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết.

–  Ngoài ra, còn có thể có các quyền khác nếu được quy định trong Điều lệ.

Để biết được nhóm cổ đông là gì, trước hết chúng ta cần tìm hiểu thế nào là cổ đông. Cổ đông là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp của một công ty cổ phần.

Trách nhiệm của nhóm cổ đông là gì?

Bên cạnh việc hưởng quyền lợi, nhóm cổ đông cũng cần phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình đối với công ty, doanh nghiệp. Vậy trách nhiệm của nhóm cổ đông là gì?

+ Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

+ Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần…

theo nhipsongvietnam.com tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: