Thông tin thị trường chứng khoán phái sinh ở việt nam

Nhipsongvietnam.com thông tin đến bạn đọc những tin tức về thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam bao gồm những điểm tin chính sau:

Các loại chứng khoán phải sinh ở Việt Nam

Kiến thức về chứng khoán phái sinh

….

Chúng ta sẽ lần lượt đi vô chi tiết:

Thông tin thị trường chứng khoán phái sinh ở việt nam

1.Các loại chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh bao gồm 4 loại chính:

– Hợp đồng kỳ hạn: là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia để mua và bán một loại tài sản ở một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước ngay ở thời điểm hiện tại.

– Hợp đồng tương lai: là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

– Hợp đồng quyền chọn: Người nắm giữ hợp đồng quyền chọn có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một loại tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định trong tương lai theo mức giá được xác định trước. Người bán hợp đồng có nghĩa vụ thực hiện giao dịch khi người nắm giữ hợp đồng chọn thực hiện quyền. Hợp đồng quyền chọn bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán.

– Hợp đồng hoán đổi: Hợp đồng hoán đổi là một thỏa thuận giữa hai bên về việc hoán đổi các dòng tiền phát sinh từ các công cụ tài chính trong tương lai. Hợp đồng sẽ quy định rõ thời điểm hoán đổi dòng tiền và phương pháp tính toán cụ thể.

2.Nắm vững những kiến thức về chứng khoán phái sinh

Ở Việt Nam hiện đang giao dịch chứng khoán phái sinh nào?

Hiện nay Hợp đồng tương lai đang được chọn làm sản phẩm giao dịch phái sinh tại Việt Nam.

Đó chính là chỉ số VN30

Hợp đồng tương lai

  • HĐTL và Tài sản cơ sở
  • Mã hợp đồng
  • Thời gian đáo hạn
  • Vị thế

Hợp đồng tương lai và Tài sản cơ sở ( TSCS)

  • Hợp đồng tương lai là 1 thỏa thuận mua bán hàng hóa trong hiện tại và được giao dịch hàng vào 1 ngày xác định trong tương lai
  • Tài sản cơ sở là các tài sản được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị HĐTL

=> 1 Tài sản cơ sở ta có thể phát triển được rất nhiều các loại hợp đồng tương lai

Ví dụ:

Tài sản cơ sở của Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 chính là chỉ số Vn30

Từ tài sản cơ sở chỉ số VN30, chúng ta đã phát triển 4 loại hợp đồng tương lai

  • Hợp đồng tương lai 1 tháng
  • Hợp đồng tương lai 2 tháng
  • Hợp đồng tương lai 1 quý
  • Hợp đồng tương lai 2 quý

Bản tin thị trường chứng khoán phái sinh ở việt nam đến đây là hết mời các bạn đón theo dõi những bản tin mới của chúng tôi.