Tìm hiểu thị trường chứng khoán Việt Nam 2019

Cùng tìm hiểu thị trường chứng khoán Việt Nam 2019, nếu bạn là người đã, đang và sẽ chơi chứng khoán thì đừng bỏ qua những thư viện kiến thức dưới đây, bài viết này bao gồm những nội dung:

Tìm hiểu thị trường chứng khoán Việt Nam 2019
Tìm hiểu thị trường chứng khoán Việt Nam 2019

1.Thị trường chứng khoán là gì

2.Lịch sử thị trường chứng khoán việt nam

3.Vai trò của thị trường chứng khoán đối với sự phát triển kinh tế

4.Đặc điểm của thị trường chứng khoán

5.Nguyên nhân ra đời của thị trường chứng khoán việt nam

6.Trang web đầu tư chứng khoán

Chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu chi tiết từng nội dung dưới đây:

Thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán được hiểu là thị trường, nơi người ta giao dịch, chuyển nhượng, mua bán, trao đổi chứng khoán nhằm đạt được mục đích (khái niệm chứng khoán là gì đã có ở bài trước). Có thể coi thị trường chứng khoán là một bộ phận trong thị trường vốn, giúp các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế hoặc Chính phủ có thể huy động vốn từ các nguồn lực khác nhau trong xa hội để sử dụng sản xuất, đầu tư kinh doanh… Các giao dịch có thể thông qua thị trường sơ cấp (nơi người mua trực tiếp mua từ nhà phát hành chứng khoán) hoặc thị trường thứ cấp (nơi những chứng khoán phát hành từ thị trường sơ cấp được mua đi bán lại giữa các nhà đầu tư). Hàng hóa giao dịch gồm có cô phiếu, trái phiếu và một số công cụ tài chính khác chóng, thuận tiện.

Lịch sử thị trường chứng khoán việt nam

Trước yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế, phù hợp với các điều kiện kinh tế – chính trị và xã hội trong nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu về vốn cho quá trình phát triển kinh tế và thúc đẩy quá trình cải tạo, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Ngay từ đầu những năm 1990 việc phát triển thị trường vốn mà cụ thể là Thị trường chứng khoán đã luôn được các cơ quan của Chính phủ triển khai.

Trên cơ sở tham khảo có chọn lọc các kinh nghiệm và mô hình TTCK trên thế giới, Việt Nam đã quyết định thành lập thị trường chứng khoán với những đặc thù riêng biệt: thành lập 2 Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (hiện tại mới chỉ có TTGDCK thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào hoạt động còn ở Hà Nội sẽ thành lập và vận hành thị trường giao dịch Bảng II trong tương lai), sau đó khi thị trường đã phát triển thì chuyển thành sản giao dịch chứng khoán (SGDCK).

Vai trò của thị trường chứng khoán đối với sự phát triển kinh tế

1.Thứ nhất, TTCK là một bộ phận quan trọng của thị trường vốn

2.Thứ hai, TTCK tạo điều kiện cho việc tách bạch giữa sở hữu và quản lý doanh nghiệp

3.Thứ ba, hiệu quả quốc tế hóa TTCK. Việc mở cửa TTCK làm tăng tính lỏng và cạnh tranh trên thị trường quốc tế

4.Thứ tư, TTCK tạo cơ hội cho Chính phủ huy động các nguồn tài chính mà không áp lực về lạm phát

5.Thứ năm, TTCK tạo cũng tạo điều kiện để Chính phủ tái cấu trúc nền kinh tế

6.Ngoài những tác động tích cực trên đây, TTCK cũng có những tác động tiêu cực nhất định. TTCK hoạt động trên cơ sở thông tin hoàn hảo

Nguyên nhân ra đời của thị trường chứng khoán việt nam

Thứ nhất, nền kinh tế của quốc gia có thị trường phải phát triển đến mức độ nhất định. Xuất phát từ nguồn gốc ra đời của chứng khoán, đó là nhu cầu về vốn giữa người cần vốn và người có vốn. Mặc dù vậy, nguồn vốn có thể cung và nguồn vốn cần thiết cho nền kinh tế phải đạt đến giới hạn nhất định. Nếu không đạt đến các giới hạn đó, các nhà kinh doanh (và kể cả các nhà đầu tư) sẽ không lựa chọn vốn qua thị trường chứng khoán mà sẽ lựa chọn vốn qua thị trường khác đơn giản và an toàn hơn (như thị trường tín dụng, thị trường ngoại hội, thị trường bất động sản). Trong thực tế, đánh giá về tốc độ phát triển nền kinh tế được xem xét ở những khía cạnh cụ thể khác nhau. Trước hết, thông qua các chỉ sổ phát triển kinh tế (GDP, GNP); cơ cấu ngành, miền. Chỉ số này phải phản ánh được đó là nền kinh tế phát triển thực (tức phải xem xét trong mối tương quan với chỉ số giá cả). Các chuyên gia kinh tế cho rằng, để ra đời thị trường chứng khoán ở các nước đang phát triển, vấn đề hoạch định nền kinh tế và xem xét tình hình phát triển kinh tế là rất cần thiết cho sự ổn định thị trường.

Thứ hai, phải có sự ổn định chính trị – xã hội. Thị trường chứng khoán có độ nhạy cảm cao đối với bất kỳ sự biến đổi hay bất ổn định nào về chính trị, xã hội. Sự ổn định chính trị- xã hội là tiền đề cho sự ổn định đầu tư; người đứng đầu bộ máy nhà nước có thể ảnh hưởng tới luồng chu chuyển vốn giữa các ngành và khu vực kinh tế . Thực tế đời sống chính trị của Hoa Kỳ, Nhật Bản, khu vực Trung Cận Động, trong những năm qua cho chúng ta rất nhiều bài học về ổn định chính trị và vai trò của người đứng đầu tổ chức bộ máy nhà nước đối với thị trường chứng khoán. Sự ổn định không chỉ dừng lại trong phạm vi lãnh thổ quốc gia mà còn là sự ổn định về chính trị của quốc gia đó trên trường quốc tế. Sự can thiệp của Tổng Thống Bush và ngành thép Hoa Kỳ không chỉ gây ra mối quan ngại trong giao dịch thương mại quốc tế với các quốc gia có xuất khẩu thép vào thị trường Mỹ mà còn ảnh hưởng rõ nét tời giá chứng khoán ngành thép Hoa Kỳ.

Đặc điểm của thị trường chứng khoán

1.Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế

2.Tính thanh khoản

3.Tính minh bạch

4.Tính tổ chức

5.Kim chỉ nam cho nền kinh tế

6.Những rủi ro và lợi nhuận

Các nhà đầu tư sẽ phải chấp nhận đầu tư một cách rủi ro vào TTCK nếu họ muốn có được một lợi nhuận lớn.

Những trang web đầu tư chứng khoán

>>>Xem chi tiết tại đây: https://toplist.vn/top-list/website-chung-khoan-noi-tieng-nhat-viet-nam-14333.htm